Union Inter Insurance

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ตะลุยไกลไปภาคเหนือ

 

       น.ส.นิภาภัทร เฉลียวเลิศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตัวแทน บมจ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย นำทีมคณะทำ

งานตะลุยตลาดเปิดศูนย์ประสานงานไปแล้วกว่า 140 แห่งทั่วไทย และก็ยังคงก้าวไกลต่อไปในอนาคต

ในคราวนี้ได้เดินทางตะลุยไกลระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2555

 

 

เปิดศูนย์ประสานงาน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555

02 01

       น.ส.นิภาภัทร เฉลียวเลิศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตัวแทน บมจ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย นำทีม

คณะทำงานเปิดศูนย์ประสานงาน ณ สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด จ.กำแพงเพชร พร้อม

ทั้งได้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯเพิ่มเติม การไปในครั้งนี้ทีมคณะทำ

งานได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นจาก คุณเจริญศรี โสระมัด ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้า

หน้าที่สหกรณ์ทุก ๆ ท่าน

 

เยี่ยมเยียนสหกรณ์การเกษตรสบปราบ และ สหกรณ์การเกษตรนาน้อย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

02

          เข้าพบคุณสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จ.ลำปาง ร่วมพูดคุย

แนะนำผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการได้แจ้งทำประกันการเดินทางพร้อมทั้งจะแนะนำ สหกรณ์การเกษตร

ใน จ.ลำปาง และ จ.ตาก ให้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนกับ บมจ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย

01

        เข้าพบคุณอานุภาพ พุฒตรง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด จ.น่าน

ร่วมพูดคุยแนะนำผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการได้แจ้งทำประกันภัยขนส่งสินค้าพร้อมทั้งจะ

แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯได้รับทราบ

มอบทุนการศึกษา

02 01

น.ส.นิภาภัทร เฉลียวเลิศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตัวแทน บมจ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ร่วมกับขบวน

การสหกรณการเกษตร จ.น่าน เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 33 โรงเรียน

เขตพื้นที่จังหวัดน่าน ในโครงการ

ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 

 

 

ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่ม สก.เวียงสา

04
01 02 03

             คุณดวงเดือน ขัติยเนตร ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จ.น่าน จัดประชุมประธาน

กลุ่ม 87 กลุ่ม เป็นการประชุมประจำเดือนของสหกรณ์ฯ น.ส.นิภาภัทร เฉลียวเลิศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตัว

แทน บมจ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย พร้อมทีมคณะทำงาน ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้เข้าร่วมในการ

ประชุมดังกล่าว โดยได้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นใน

การเป็นตัวแทนกับบริษัทฯ ซึ่งในที่ประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมากและในวันดังกล่าวได้มีการมอบ

ของรางวัลสนับสนุนในงานประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯในวันที่ 21 ส.ค. 55 นี้ การประชุมประธานกลุ่มใน

ครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จ.น่าน

 

คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลเพื่อคุณ ข่าวทั้งหมด ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ตะลุยไกลไปภาคเหนือ